ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Kérjük, jelölje meg az ajánlatkérési területet*

  Élelmezés
  Patika
Ajánlatkérő neve *
Ajánlatkérő intézmény/ cég neve
Ajánlatkérő címe *
Telefonszám *
E-mail *
Megjegyzés/ információ:
Kérjük, írja be az ellenörzőkódot!
 


TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRÕL

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályban foglalt elõírások alapján:


Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minõsül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhetõ. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

A Quadro Byte Zrt. személyes adatokat a megbízási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban nélkülözhetetlen a szerzõdés létrejöttéhez és teljesítéséhez a megrendelõben rögzített egyes személyes adatok megadása.

A Quadro Byte Zrt., mint adatkezelõ az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását, saját maga végzi.

Az adatkezelés idõtartama: a Quadro Byte Zrt. a személyes és azon belül a különleges adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a szerzõdéssel kapcsolatban igény érvényesíthetõ.

A Quadro Byte Zrt., illetve annak megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerzõdéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltõl vagy annak törvényes képviselõjétõl a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

A Quadro Byte Zrt. a megbízási szerzõdésben vállalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külsõ közremûködõket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához speciális szakértelemre van szükség. A kiszervezett tevékenységet végzõ megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.

A Quadro Byte Zrt.  ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére módosítjuk.

A Quadro Byte Zrt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ, köteles továbbá törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzõdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Quadro Byte Zrt., mint adatkezelõ köteles a bejelentést a törvény elõírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggõ kérdésben az 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Quadro Byte Zrt Adatvédelmi szabályzata